Comprehensive evaluation of hydrological models for climate change impact assessment in the Upper Yangtze River Basin, China


Wen Shanshan, Buda Su, Yanjun Wang, Jianqing Zhai, Hemin Sun, Ziyan Chen, Jinlong Huang, Anqian Wang and Tong Jiang

Climatic Change, 163, 3, 1207 – 1226

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-020-02929-6